“గండకీ శిల – సాలిగ్రామం”

“గండకీ శిల – సాలిగ్రామం”
“ద్వారకా శిల – చక్రాంకితాలు” – రెండూ విష్ణు స్వరూపాలే!   సాలిగ్రామం అంటే శిలరూపంలోవున్న విష్ణు మూర్తి అవతారం! అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ లభ్యం కావు . హిమాలయాలలో, నదీ ప్రవాహం లో చాలా కొద్ది చోట్ల మాత్రమే లభిస్తాయి . విష్ణు మూర్తి అవతారం

Advertisements