సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం

సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం…http://goo.gl/OVVF6l
సంతానం లేని వారు, కొడుకును కోరుకుని షష్టిదేవిని పూజించి, భక్తిగా ఈ క్రింద స్తోత్రాలను పఠిస్తూ వుంటే శుభలక్షణవంతుడు, దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయిన కొడుకు జన్మిస్తాడు….సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం

Advertisements