కాటుక కళ్లతో లోకానికే అందం!

కాటుక కళ్లతో లోకానికే అందం!…http://goo.gl/KYqyx0
మానవ సమాజం అడుగులు వేస్తున్న కొద్దీ కొన్ని ఆచారాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని కాలంతో పాటు కలిసిపోతే, మరికొన్ని కాలపు పరీక్షలను తట్టుకుని వేల సంవత్సరాలుగా నిలిచి ఉంటాయి.

eyeliner

Advertisements