యోగక్షేమం వహామ్యమహమ్‌!

యోగక్షేమం వహామ్యమహమ్‌!
అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యమహమ్‌ (గీత.9.22)
నేను తప్ప వేరే ధ్యాస లేకుండా, ఎవరైతే నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ ఉంటారో; నిత్యం నాయందే ఎవరైతే లీనమై ఉంటారో….యోగక్షేమంBhagavad-Gita.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s